Otázky a odpovede: Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie kladené otázky na produkty PREFA silné ako býk

Všeobecné

Primárny hliník (aluminium) sa získava z bauxitu, ktorý je pomenovaný podľa náleziska (Les Baux). Bauxit sa spravidla skládá zo 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny kremičitej. Hlavné náleziská: Južná Amerika, Austrália a Afrika.

  • Spracovanie bauxitu: surový bauxit sa drtí, suší a jemne rozomelie.
  • Získavanie oxidu hlinitého z bauxitu: nežiadúce prímesi sa odstrania pomocou lúhu sodného, tak se získla konečne čistý biely oxid hlinitý.
  • Redukcia oxidu hlinitého na hliník pomocou elektrolýzy: oxid hlinitý sa rozpustí v roztavenom kryolite. Tento roztok sa v elektrolytickej peci rozloží jednosmerným prúdom na složky. Hliník sa zhromažďuje na dne a uvoľňovaný kyslík sa viaže s uhlíkom elektród na oxid uhličitý.

U hliníkových pásov bez náteru je viditeľná prirodzená jemná štruktúra valcovania materiálu a preto svoj atraktivny povrch vystavuje pohľadom. V dôsledku technologicky podmienených rozdielov pri valcovaní nosného materiálu nie je vzhľad valcovanej plochy vždy homogénny.

Rozsiahly sortiment farieb spoločnosti PREFA zahŕňa množstvo farieb v kvalite P.10, ako aj mnoho ďalších štandardných.

Perfektný produkt akým je PREFA má prirodzene aj perfektný program príslušenstva, ktorý je prispôsobený každému jednotlivému produktu.

V závislosti od produktu vám poskytujeme až 40-ročnú záruku na základný materiál vzťahujúcu sa na lámanie, koróziu (hrdzu) a poškodenie mrazom a tiež 40-ročnú záruku na farbu vzťahujúcu sa na odštepovanie, odlupovanie, tvorbu bublín a praskanie.

Koróziou sa nazýva degradácia kovov chemickými alebo elektrochemickými reakciami s okolím. Najznámejšou formou korózie je hrdza na povrchu ocele.

2 spôsoby zhotovovania povrchovej úpravy sa zásadne lýšia:

Označenie produktov PREFA europskym znakom zhody "CE" sa riadi podľa oboch nasledujúcich europských noriem: EN 14783:2013

Hliník je kompatibilný s väčšinou kovov okrem medi. Preto by sa hliník nemal použiť v smere toku pod medenými materiálmi resp. zabudovaný spoločne s meďou.

Pretože sa produkty PREFA nelámu ani nehrdzavia, je PREFA strecha bezúdržbová!

Podrobnejšie informácie k téme "televízna anténa" nájdete na stránke elektomagnetické žiarenie.

Strecha

V záujme korektnej pokládky a používania je naša PREFA strecha dostupná výhradne cestou odborných pokrývačov (klampiarskych firiem).

Bolo by to príliš jednoduché, ak by sme vám tu mohli uviesť celkovú cenu alebo mohli povedať, že jedna falcovaná škridla alebo jeden fasádny šindeľ stoja xy €. Také ľahké to, žiaľ, nie je, lebo pri streche PREFA alebo fasáde PREFA je nutná dôkladná kalkulácia vykonaná našimi odbornými realizátormi striech.

Zrejme žiadne iné počasie nás tak neovplyvňuje a súčasne nevzbudzuje v nás taký rešpekt ako búrka. Aby sme mohli sledovať prírodné divadlo bleskov a hromov bez nepríjemných pocitov, musí byť náš dom dobre chránený.

Falcované škridle, strešné šindle a strešné šablóny, strešné panely FX.12 PREFA sa na základe svojej nízkej hmotnosti vynikajúco hodia na prekrytie starých striech. Montáž na existujúci strešný základ, ako sú napríklad bitúmenové šindle alebo pásy, je možné zrealizovať rýchlo. Aby bolo prekrytie možné, musí byť podkonštrukcia intaktná, strecha musí mať správny sklon a musia byť splnené stavebno-fyzikálne predpoklady!

Pre prípad, ak by po krupobití nebola ovplyvnená funkcia strechy, ale dôjde k optickému znehodnoteniu krytiny vo forme drobných priehlbní, je vhodné pripoistiť strechu na poškodenie vzhľadu.

Jednou z najčastejšie kladených otázok pri rekonštrukcii strechy je, dá sa strechu PREFA položiť na existujúcu vlnitú azbestocementovú krytinu?

Studená, dvojplášťová strecha má na rozdiel od teplej, jednoplášťovej strechy medzi strešným pláštom a tep. izoláciou odvetrávanú vrstvu s prívodom a odvodom vzduchu.

Sklon strechy by mal byť plánovaný pokiaľ je možné so sklonom > 7º (13%). Tiež je však potrebné dodržať platné normy resp. odborové smernice v danej

Oddeľovacia vrstva je vrstva oddeľujúca kovový plášť od podkladu. Oddeľovacie resp. deliace vrstvy majú nasledujúce úlohy:

Strechy PREFA vykazujú oproti betónovým alebo keramickým krytinám rozdiel v hlučnosti iba 2 a 4 dB, ktoré ľudský sluch temer nevníma.

Koróziou sa nazýva degradácia kovov chemickými alebo elektrochemickými reakciami s okolím. Najznámejšou formou korózie je hrdza na povrchu ocele.

S rastúcim počtom mobilných telefónov prichádza v úvahu stále častejšie otázka odtienenia elektromagnetického žiarenia, ktoré vyžarujú. Pretože každé spojenie potrebuje vysielač a prímač, rastie v obývaných oblastiach počet stožiarov s vysielačmi mobilného signálu (BTS). Preto boli naše produkty (strechy a fasády) podrobené skúške na odtienenie elektromagnetického žiarenia na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky.

Doporučujeme realizovať hliníkové strechy PREFA s odvetranou nosnou konštrukciou. Strešný plášť a vrstva tepelnej izolácie sú oddelené odvetrávanou medzerou. Výhodou tohoto riešenia je, že sa vnikajúca vlhkosť odvádza preč.

Strecha a fasáda sú časti budovy, ktoré sú obzvlášť vystavené poveternostným vplyvom. Slnko a vietor, dážď a sneh, ako aj permanentná vlhkosť (v lesných alebo tienistých lokalitách) majú vplyv na plášť budovy.

Pri spracovávaní dodržujte pokyny PREFA ku kladeniu, príslušné odborové normy a bezpečnostné predpisy. Rozsiahle pokyny ku kladeniu s podrobnými informáciami, cenníky, sortiment príslušenstva, technické letáky, videá z montáží a podobne získate zadarmo na nižšie uvedených adresách.

Ochrana pred povodňami

Protipovodňová ochrana PREFA pozostáva z celkovo 10 zložiek.

Áno, je možná dodávka v štandardných farbách RAL.

Nízka hmotnosť hliníkových profilov umožňuje v prípade mimoriadnej situácie rýchlu a jednoduchú montáž – v núdzovom prípade to dokonca zvládne aj jedna osoba!

Systém protipovodňovej ochrany PREFA prešiel testovaním a získal certifikát Európskeho zväzu protipovodňovej ochrany.

Systém vyžaduje na montáž stabilný nosný podklad ako betón či tehly a mal by ho v ideálnom prípade vopred skontrolovať statik.

Dĺžka sa určuje podľa statických výpočtov a závisí od výšky hrádze. Výška býva štandardne do 200 cm: to zodpovedá desiatim hradidlám po 200 mm. Možné je však aj špeciálne riešenie.

Mobilná protipovodňová ochrana PREFA so systémom hradidiel z hliníka slúži na ochranu objektov a krajiny.

Protipovodňovú ochranu PREFA dodávajú a odborne namontujú regionálne partnerské firmy spoločnosti PREFA.