Je možné položiť strechu na vlnitú azbestocementovú krytinu?

Jednou z najčastejšie kladených otázok pri rekonštrukcii strechy je, dá sa strechu PREFA položiť na existujúcu vlnitú azbestocementovú krytinu?

Technicky je to riešiteľné, ale ako výrobca ekologickej hliníkovej strechy tento spôsob rekonštrukcie nedoporučujeme. Dôvodom je, že väčšina vlnitých krytín obsahuje zdraviu škodlivé azbestové vlákna, ktorým sa musí zabrániť uvoľňovať sa. Tieto vlákna sa uvoľňujú pri vŕtaní a rezaní resp. s rastúcím vekom materiálu aj bez ďalších vplyvov prostredia. Akonáhle je materiál vlnitých krytín chránený hliníkovou krytinou, môže sa proces vysychania a starnutia rozbehnúť naplno. Preto doporučujeme v záujme zdravia a ekológie takýmto nebezpečiam predchádzeť a materiál vlnitých krytín s obsahom azbestu odstrániť.

Demontáž

Demontáž materiálov s obsahom azbestu vyžaduje zásah vyškolených odborníkov. Spolkový zvaz klampiarov a meditepcov začiatkom roka 2007 vydal pokyny pre manipuláciu s azbestocementom. V týchto smerniciach sa jednoznačně popisuje, ako citlivá musí být manipulácia a skladovanie azbestocementu. Zásadne platí, že je nevyhnutné zabrániť uvoľňovaniu jemného vláknocementového prachu (napríklad vŕtaním alebo rezaním rychlobežnými nástrojmi, vyvarovať sa akémukoľvek zhadzovaniu alebo sklepávaniu materiálu a podobne). Ďalej je potrebné zabezpečiť bezprašnú dopravu zo staveniska vo veľkých vakoch.

Nová krytina

Nová krytina so starými vlnitými krytinami s obsahom azbestu odporuje zákonu (zákon 2003/18/EG „Smernica pre azbest“ a vyhláške o zákaze nebezpečných látok §2 BGBl. č. 447/2003).

Skladovanie

Skladovanie vlnitých krytín s obsahom azbestu sa od vydania vyhlášky o skládkach v roku 2008 vykonáva na skládkach speciálne k tomu určených. Odpad musí byť pri dovezení označený ako obsahujúcí azbest a prevádzkovateľ skládky musí učiniť zvláštne opatrenia k likvidáci tohoto odpadu. Zásadne je nevyhnutné zabezpečiť bezprašné skladovanie.

O azbestocementovej krytine (del 2)