AGB: Všeobecné obchodné podmienky

1. Uplatnenie

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky („VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých právnych úkonov medzi zákazníkom a Prefa Aluminiumprodukte Gesellschaft m.b.H. a/alebo podnikmi (každou „PREFA“) s ňou spojenými v skupine Prefa, predmetom činnosti ktorých je predaj a dodávka tovarov alebo poskytovanie iných služieb prostredníctvom PREFA.

Zmluvné podmienky alebo iné úpravy zákazníka odlišujúce sa od VOP, platia len v tom prípade, a len v tom rozsahu, v akom ich PREFA v jednotlivom obchodnom prípade výslovne písomne uznala a len pre ten obchod, pre ktorý boli zmluvné podmienky alebo iné pravidlá zákazníka uznané zo strany PREFA. Potvrdenie zákaziek v žiadnom prípade neznamená uznanie odlišných zmluvných podmienok alebo iných úprav.

Pre uzavretie obchodov so spotrebiteľmi v zmysle právnych ustanovení na ochranu spotrebiteľov, ktoré sú pre nich v jednotlivom prípade smerodajné, platia VOP len do tej miery, v akej tieto neodporujú záväzným pravidlám takých ustanovení.

2. Písomná podoba

Vyhlásenia, poradenstvo a uzavretia zmlúv zo strany PREFA sa stávajú pre PREFA záväznými až po písomnom potvrdení. Vyhlásenia zákazníka na základe VOP, ako reklamácie chýb a podobné záležitosti, nadobudnú účinnosť len v písomnej podobe.

Informácie týkajúce sa cien a iné informácie alebo zverejnenia, poskytnuté zo strany PREFA v rámci nadväzovania obchodných kontaktov, majú platnosť iba nezáväzného návrhu stanoveného odhadom pre orientáciu zákazníka a nezaväzujú PREFA na uzavretie zmluvy.

Ponuky zo strany PREFA sú vždy nezáväzné a pre PREFA sa stávajú záväznými až po písomnom potvrdení objednávky zo strany PREFA. PREFA má právo potvrdiť alebo zamietnuť objednávky zákazníkov v lehote 30 dní. Počas tejto lehoty je zákazník viazaný na svoju objednávku. Potvrdenie objednávky sa považuje za uznané zo strany zákazníka, pokiaľ tento do 3 dní od jeho prijatia písomne nevyjadrí svoj nesúhlas. Zákazník môže vykonať zmeny v objednávke prijatej zo strany PREFA len s výlučným písomným súhlasom PREFA.

3. Množstvo dodávky

Aby sa zohľadnili výrobno-technické osobitosti zhotovenia firmou PREFA, v dodanom počte kusov je dovolená odchýlka ±10% oproti objednanému množstvu, bez toho, aby mal zákazník právo odmietnuť odber alebo finančnú úhradu dodaného množstva. PREFA má právo uskutočniť čiastkové dodávky alebo dodávky predom.

Množstvá dodávok záväzne dohodnuté v rámcových dodávateľských zmluvách, zákazník odoberie v celom rozsahu, v opačnom prípade je zákazník povinný, za neodobrané množstvo uhradiť firme PREFA dohodnutú cenu v plnej výške, plus prípadné viacnáklady, ktoré vzniknú firme PREFA z dôvodu menšej dodávky.

4. Expedovanie, prechod rizika

Keď v potvrdení objednávky alebo v dodávateľskej zmluve nie je stanovené inak, dodávky sa uskutočnia z príslušného závodu PREFA. Dodávka sa uskutoční na náklady a riziko zákazníka. Ak nie sú vydané osobitné pokyny, PREFA ako poverená osoba zákazníka stanoví spôsob prepravy a prepravnú cestu. Zabezpečenie dodávky prepravným poistením sa uskutoční len na výslovný pokyn zákazníka na jeho náklady.

Odovzdaním dodávky riziko zániku, straty alebo poškodenia prechádza na prepravcu, v prípade vlastného dodania alebo keď si zákazník tovar odvezie sám s odberom dodávky zo závodu PREFA, na zákazníka. Keď sa zákazník omešká s prevzatím, k prechodu rizika dochádza v momente, keď je zákazník objektívne v omeškaní.

Pokiaľ so zákazníkom nie je výslovne dohodnuté osobitné balenie, na zabalenie sa použije len štandardný obal bežne používaný v závode PREFA. Na škody spôsobené nedostatočným zabalením, pokiaľ balenie zodpovedá pokynom zákazníka, sa neposkytuje ručenie, inak len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

Platí, že každá dodávka sa v zásade považuje za vyexpedovanú v náležitom stave. Prípadné poškodenia treba až do preukázania opaku považovať za škody, ktoré vznikli pri preprave. Pokiaľ podľa dohodnutých dodacích podmienok (INCOTERMS) škoda vznikne v oblasti rizika, za ktorú zodpovedá PREFA, zákazník je, pri strate prípadných nárokov voči PREFA, povinný prípadné nároky zo strany PREFA uplatniť voči prepravcovi, špeditérovi a poisťovateľovi transportu.

5. Dodacie lehoty, omeškanie, vyššia moc

Dodacie lehoty platia, ak nie je dohodnuté osobitne inak, ako približné a nezáväzné. Prisľúbené dodacie termíny oprávňujú PREFA, jednoduchým písomným oznámením zákazníkovi, prekročiť lehotu až do 8 pracovných dní, bez toho, že by tento mal právo odvodiť z tohto stavu následky vyplývajúce z omeškania akéhokoľvek druhu.

Pri prekročení dodacej lehoty nad tento rámec (omeškanie dodávky) má zákazník právo – vynímajúc prípady vyššej moci – len na odstúpenie od zmluvy ohľadne množstva spadajúceho pod omeškanie dodávky, pri stanovení primeranej, minimálne 4-týždňovej dodatočnej lehoty. Ďalšie nároky zákazníka voči PREFA, najmä nároky týkajúce sa náhrady škody, sú obmedzené na úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť, a z hľadiska finančnej čiastky maximálne na fakturovanú čiastku bez dane za množstvo dotknuté omeškaním dodávky.

Pre tovar ohlásený ako pripravený na expedíciu musí zákazník okamžite dať požiadavku na expedovanie, v opačnom prípade má PREFA právo, uskladniť tento tovar na náklady a riziko zákazníka podľa slobodného uváženia a ihneď vyfakturovať. Porucha nástrojov a strojov, prekročenie dodacej lehoty alebo výpadky dodávok zo strany subdodávateľov, nedostatok pracovníkov, energie alebo surovín, štrajky, výluky, dopravné prekážky, úradné rozhodnutia a iné prípady vyššej moci na dobu trvania poruchy a v rozsahu jej pôsobenia zbavujú PREFA povinnosti dodávky. Keď sa týmto dodávka omešká o viac než 2 mesiace, zákazník má právo, pri stanovení primeranej dodatočnej lehoty, odstúpiť od zmluvy, je ale povinný, za dohodnutú cenu prebrať tovar, ktorý bol už vyrobený do tohto termínu. Uplatnenie nárokov na náhradu škody zo strany zákazníka je pre tieto prípady bez výnimky vylúčené.

V prípade, že sa zákazník dostane do omeškania s plnením povinností alebo vyjdú najavo okolnosti týkajúce sa zákazníka, ktoré sú dôvodom na oprávnené pochybnosti o tom, či zákazník v budúcnosti riadne a v stanovených lehotách splní svoje povinnosti, potom má PREFA bez krátenia ďalších nárokov právo, zastaviť dodávky s okamžitou platnosťou a uplatniť s okamžitou splatnosťou všetky ešte neuhradené peňažné a iné požiadavky.

6. Záruka

Kvalita predmetu dodávky sa stanovuje potvrdením objednávky ako aj technickými výrobnými možnosťami, ktoré sú dané v závode PREFA. Ak nie je písomne dohodnuté inak, v prípade dielov pochádzajúcich z hromadnej výroby, nepredstavujú odvetvovo bežné chyby neprekračujúce akceptačné limity (štandardné hodnoty AQL – acceptable quality limit) stanovené zo strany PREFA nedostatok vo väzbe na záväzok plynúci zo záruky.

Záruka PREFA začína plynúť v momente prechodu rizika ohľadne dodávky na zákazníka a končí 6 mesiacov po tomto termíne. Za bezchybnosť súčastí dodávky, ktoré PREFA dokupovala, ručí PREFA len v rámci nárokov na záručné plnenie, ktoré prináležia PREFA voči príslušným subdodávateľom.

Zákazník je povinný okamžite preveriť každú dodávku, či vykazuje nejaké nedostatky. Rozpoznateľné nedostatky treba písomne reklamovať do 8 dní po obdržaní dodávky, iné nedostatky okamžite po ich odhalení, v každom prípade však v rámci záručnej lehoty, inak pri vylúčení akéhokoľvek ručenia. Keď zákazník zanedbá reklamáciu nedostatku, alebo zákazník opracuje alebo spracuje dodávku, alebo zmieša s inými vecami, dodávka sa považuje za odsúhlasenú bez výhrad. Podanie reklamácie nedostatkov nezbavuje zákazníka platobnej povinnosti a neoprávňuje zákazníka na odmietnutie ďalších dodávok vyplývajúcich z dotknutej alebo inej zmluvy. Pri neodbornej manipulácii, opracovaní alebo spracovaní dodávky sú akékoľvek nároky voči PREFA vylúčené. Keď PREFA uzná nedostatok ako oprávnený, rozhodnutie sa prenecháva PREFA, či dodávku vezme späť za dohodnutú cenu alebo za vrátenú dodávku poskytne náhradnú dodávku alebo nedostatok odstráni sama. Odstránenie nedostatku zákazníkom uhradí PREFA len v tom prípade, keď k tomu PREFA vopred poskytla svoj písomný súhlas.

Za následné škody na osobách alebo zariadeniach, vyplývajúce z nedostatku, (najmä škody následkom prerušenia prevádzky) PREFA neručí, pokiaľ tieto zahrňujú ušlý zisk alebo škody tretích strán a inak len pokiaľ nedostatok spočíva na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti; ručenie PREFA je okrem toho z hľadiska čiastky obmedzené na fakturovanú čiastku bez dane za dodávku, ktorej sa nedostatok týka.

7. Náhrada škody

S výhradou odlišných úprav vo VOP je ručenie PREFA vylúčené za škody, ktoré spočívajú na ľahkej nedbanlivosti, ako aj za všetky nepriame škody, inak je obmedzené na hodnotu zákazky bez dane.

8. Ručenie za výrobok

Ručenie PREFA za vecné škody vyplývajúce z chyby výrobku, ktoré zákazník utrpí ako podnikateľ, sa vylučuje. Nároky zákazníka na náhradu následkom chybovosti dodávky sú voči PREFA obmedzené na úmysel a hrubú nedbalosť. Zákazník je pri inej povinnosti náhrady škody povinný preniesť túto oslobodzujúcu doložku v prospech PREFA v rovnakom znení aj na svojho prípadného odberateľa. Obmedzenie ručenia za výrobok zo strany PREFA platí v rovnakej miere pre tovar a obal.

9. Priemyselné ochranné práva

Všetky dokumentácie, technické výkresy a iné podklady, ako aj každá použitá technika výroby a stvárnenia výrobkov PREFA, zhotovené počas prípravy alebo realizácie zákazky na dodávku, predstavujú sústavne výhradné duševné vlastníctvo PREFA, a to aj v prípade neexistencie zákonných ochranných práv. Know-how, ktoré bolo zákazníkovi sprístupnené prenechaním konštrukcií, dodávky, informácie o výrobnom procese a podobne, zákazník nesmie použiť pre vlastnú výrobu - prípadne ani po ďalšom technickom vývoji - alebo vyzradiť tretím osobám akýmkoľvek spôsobom, alebo sprístupniť. Pri porušení tejto povinnosti zo strany zákazníka prináležia PREFA práva proti zákazníkovi, ktoré Rakúsky patentový zákon poskytuje majiteľovi patentu za porušenie patentu.

Zákazník bude nepretržite zbavovať PREFA škôd a žalôb ohľadne akýchkoľvek nárokov tretích strán, plynúcich z porušenia patentových alebo iných ochranných práv konštrukčnými prvkami, konštrukčnými skupinami a alebo inými tovarmi alebo službami, ktoré nevyvinula PREFA.

10. Poradenstvo zamerané na aplikačnú techniku

Všetky rady zamerané na aplikačnú techniku, ktoré poskytne PREFA slovom a písmom, sú nezáväzné, aj čo sa týka akýchkoľvek ochranných práv tretích a nezbavujú zákazníka povinnosti vlastného preverenia dodávky ohľadne vhodnosti pre zamýšľaný proces a/alebo účely. Prípadné ručenie zo strany PREFA v tejto súvislosti je obmedzené na úmysel a hrubú nedbanlivosť, ako aj z hľadiska čiastky obmedzené na fakturovanú čiastku bez dane za dodávku spôsobujúcu škodu. 

11. Výhrada vlastníckeho práva

Každá dodávka zostáva až do úplného splatenia, vrátane vedľajších pohľadávok ako úrokov a nákladov, vlastníctvom PREFA. Zákazník má povinnosť oddelene uchovávať a odborne skladovať dodávku, ktorá je výhradným vlastníctvom PREFA, ako aj poistiť ju zodpovedajúc jej hodnote.

Zákazník má právo v riadnej podnikateľskej prevádzke opracovať alebo spracovať, alebo predať tovar s výhradou vlastníctva; založenie alebo zabezpečovací prevod vlastníctva vykonaný zákazníkom je naproti tomu dovolený len po predchádzajúcom písomnom súhlase PREFA. Výhrada vlastníctva PREFA sa vzťahuje aj na výrobky vznikajúce opracovaním alebo spracovaním. Pri spracovaní, spojení alebo zmiešaní tovaru s výhradou vlastníctva s iným materiálom nadobúda PREFA spoluvlastníctvo na výrobku vznikajúcom týmto postupom v pomere hodnoty dodávky uskutočnenej zo strany PREFA k hodnote druhého materiálu. Zákazník sa považuje vo všetkých týchto prípadoch za uschovávateľa a je povinný spolupracovať pri všetkých opatreniach, ktoré sú potrebné alebo osožné pre ochranu majetku PREFA. Keď tretie osoby zakladajú alebo chcú zakladať právo na tovar s výhradou vlastníctva, zákazník je povinný bezodkladne informovať PREFA, v opačnom prípade platí povinnosť náhrady škody.

Zákazník už teraz postupuje firme PREFA všetky pohľadávky plynúce z predaja tovaru s výhradou vlastníctva. Zákazník je na požiadanie povinný oznámiť PREFA mená a adresy svojich odberateľov ako aj stav zásob a výšku pohľadávok vyplývajúcich z predaja. Zákazník je ďalej povinný, zaznamenať toto postúpenie do svojho účtovníctva a na požiadanie vydokladovať PREFA. PREFA majú kedykoľvek právo informovať príslušných dlžníkov o takýchto postúpeniach. Zákazník má právo, až do odvolania zo strany PREFA, zinkasovať pohľadávky postúpené PREFA vo vlastnom mene, ale na účet PREFA, bez toho, že by sa niečo zmenilo na výlučnom oprávnení na pohľadávku zo strany PREFA. Zákazník nemá právo odstúpiť pohľadávky z ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníctva tretím osobám. Odstúpenia takého druhu sú voči PREFA v každom prípade neúčinné.

Vzatie dodávok späť zo strany PREFA pri uplatnení výhrady vlastníckeho práva sa uskutoční za šrotovú hodnotu, pričom preprava späť ide na náklady zákazníka. Výnos zo zhodnotenia presahujúci šrotovú hodnotu sa započíta zákazníkovi.

Nástroje, ktoré PREFA zhotoví na výrobu objednaných výrobkov zostávajú vo vlastníctve PREFA aj vtedy, keď zákazník splatí náklady nástrojov. 

12. Ceny

Ceny PREFA sa rozumejú v mene, ktorá je stanovená v ponuke, inak v mene platnej pre príslušný dodávajúci podnik PREFA, bez dane, franco príslušný závod PREFA.

Základom pre dohodnuté ceny sú výrobné náklady v čase písomného potvrdenia objednávky . Pri zmene cien materiálu a energií, miezd, prepravných nákladov, colných poplatkov, daní a iných nákladov určujúcich cenu, si PREFA vyhradzuje právo prispôsobenia štruktúre nákladov v čase dodávky. Ceny platia len pre dohodnuté počty kusov. Pre znížené množstvá sa budú účtovať zodpovedajúce cenové prirážky.

Pri ponukách v iných menách ako v eurách si PREFA vyhradzuje právo prispôsobiť ceny kurzovým výkyvom voči euru, ktoré sa vyskytnú do momentu dodávky (pri omeškaní platby zákazníka do úhrady).

13. Platba

Ak v potvrdení objednávky alebo v dodávateľskej zmluve nie je stanovené inak, fakturované čiastky sa uhradia firme PREFA, bez zrážok, do 8 dní po dátume vystavenia faktúry. PREFA si vyhradzuje právo podmieniť dodávky okamžitou úhradou pri prevzatí. Platby zmenkou alebo šekom si vyžadujú osobitnú dohodu, pričom všetky úroky a poplatky idú na náklady zákazníka; platba zmenkou neoprávňuje na odrátanie skonta.

V prípade omeškania platby sa účtuje úrok z omeškania podľa § 456 Rakúskeho zákonníka o obchodných spoločnostiach. Keď PREFA vznikne vyššia škoda z omeškania, nahrádza ju zákazník. Pri omeškaní platby zákazník nahrádza všetky poplatky spojené s upomienkou a s inkasom. 

Poplatky súvisiace s prevodmi, dokumentárnymi inkasami alebo dokumentárnymi akreditívmi idú na náklady zákazníka. Zákazy postúpenia vyslovené zákazníkom neplatia voči PREFA.

14. Miesto plnenia, použiteľné právo, sídlo súdu, neplatnosť časti

Miestom plnenia pre všetky dodávky a výkony je sídlo fakturujúcej spoločnosti PREFA, kde treba plniť všetky súčasné a budúce nároky zo zmlúv so zákazníkmi.

Každé uzavretie zmluvy a všetky dodávky podliehajú národnému právu tej krajiny, v ktorej má fakturujúca spoločnosť PREFA svoje sídlo, pri vylúčení akýchkoľvek odkazujúcich noriem ako aj ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Sídlom súdu pre všetky spory vzniknuté na základe zmluvného vzťahu so zákazníkom sa dohaduje súd vecne a miestne príslušný pre sídlo fakturujúcej spoločnosti PREFA. PREFA však môže slobodne rozhodnúť a obrátiť sa na iný miestne a vecne príslušný súd.

V prípade dodávok do krajín určenia mimo Európskej únie, podľa voľby PREFA, s výnimkou riadnej právnej cesty, o všetkých právnych sporoch vzniknutých zo zmluvného vzťahu so zákazníkom, rozhodne s konečnou platnosťou podľa rozhodcovského a zmierovacieho poriadku Medzinárodného rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Rakúsko, jeden zmierovací sudca alebo viacerí sudcovia menovaní podľa tohto poriadku. Jazykom rozhodcovského konania je nemčina, miestom konania je Viedeň. Zákazník sa zrieka uplatnenia § 611 Rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku.

Ak by jednotlivé ustanovenia VOP mali byť v celku alebo čiastočne neúčinné, alebo by sa takými mali stať, nedotkne sa to ďalších ustanovení a platnosti VOP ako takých.