Je PREFA strecha vhodná ako ochrana proti blesku?

Zrejme žiadne iné počasie nás tak neovplyvňuje a súčasne nevzbudzuje v nás taký rešpekt ako búrka. Aby sme mohli sledovať prírodné divadlo bleskov a hromov bez nepríjemných pocitov, musí byť náš dom dobre chránený.

Dôležitú úlohu z tohto hľadiska zohrávajú kvalitné hliníkové strechy, napríklad od firmy PREFA. Pretože ak do budovy udrie blesk, stane sa tak na najviac exponovaných miestach, ku ktorým patria vyčnievajúce a vysoko umiestnené diely alebo rohy a hrany. O to dôležitejšie je, aby vonkajší plášť budovy slúžil ako určitý druh odvádzania blesku.

Toto pravidlo sa opiera o normu EN 62305-3 platnú v Európskej únii. Súčasne sa musia zohľadňovať špecifické vnútroštátne normy a pravidlá.

Podľa normy EN 62305-3 slúžia kovové strechy ako prirodzená súčasť systému ochrany pred bleskom. Hladké krytinové pásy PREFA (Prefalz a Falzonal) sú preto prípustné ako prirodzená súčasť zachytávacej sústavy a maloformátové krytiny PREFA (falcované škridle, strešné šindle, strešné panelystrešné šablóny) ako prirodzené zariadenie na odvádzanie bleskov v systéme ochrany pred bleskom (umiestnenie dodatočnej zachytávacej sústavy a zapojenie na uzemnenie).

Pozor: V norme je definovaných niekoľko výnimiek, napr.: objekty ohrozené explóziou (muničné sklady, mlyny atď.), objekty, v ktorých sa zhromažďuje veľký počet osôb (školy, materské školy atď.), vysielače, atómové elektrárne, múzeá atď.

Vhodnosť použitia produktov PREFA ako prirodzenej súčasti systému ochrany pred bleskom závisí od konkrétneho objektu a musí sa posúdiť podľa relevantných noriem.

Informácie o nutnosti a spôsobe vyhotovenia ochrany pred bleskom na objekte získate u konštruktéra zariadení na ochranu pred bleskom, resp. u autorizovaného elektrikára, ktorý má oprávnenie na montáž a zákonom nariadené schválenie zariadenia na ochranu pred bleskom. Prípadne sa informujte o dodatočných miestnych nariadeniach vo vašom meste alebo obci.

Hliníková strecha PREFA funguje ako spoľahlivý bleskozvod

Podľa normy môže hliníková strecha PREFA fungovať ako prirodzená súčasť systému ochrany pred bleskom, a teda výrazne prispieť z konštrukčného hľadiska k bezpečnosti budovy, pretože bezpečne zvedie bleskové prúdy.

Ako vzniká blesk?

Pri búrke dochádza k elektrostatickému nabitiu kvapiek vody vytvárajúcich mraky. Výsledný elektrický náboj sa v prírode prejavuje ako blesk (elektrický oblúk). Pravdepodobnosť zásahu budovy bleskom závisí od mnohých faktorov. Patria k nim poloha, lokálna frekvencia vzniku bleskov, výška a zastavaná plocha objektu. Ak do budovy udrie blesk, stane sa tak na najviac exponovaných miestach. Môže ísť napríklad o vyčnievajúce a vyššie umiestnené časti budovy alebo nárožia a hrany.

Z hľadiska miesta úderu blesku nie je rozhodujúci použitý materiál, ale vzdialenosť objektu od miesta vzniku blesku. Kovové strechy sa preto nepovažujú za magnet na blesky. Strešné a fasádne systémy PREFA z hliníka dokážu pri zásahu bleskom zaistiť bezpečné zvedenie bleskových prúdov. Produkty PREFA teda významným spôsobom prispievajú k bezpečnosti budovy.

Exteriérový systém ochrany pred bleskom a jeho úlohy

Exteriérový systém ochrany pred bleskom zahŕňa zachytávaciu, zvodovú a uzemňovaciu sústavu.

Na určenie pravdepodobných miest úderu blesku sa v projekte ochrany pred bleskom najčastejšie používa metóda valivej gule. Na ochranu stavebného prvku sa na tieto miesta montujú prvky zachytávacej sústavy, ktoré zachytia úder blesku a následne ho pomocou zvodovej sústavy zvedú do uzemnenia. Keď má budova kovové stavebné prvky, resp. plášte (napr. plechová strecha alebo fasáda), môžu pri dodržaní normatívnych ustanovení fungovať ako prirodzené súčasti exteriérového systému ochrany pred bleskom. Výsledkom je ďalšia potenciálna úspora pri riešení systému ochrany pred bleskom.