Naše hodnoty a ciele

Skupina spoločností s know-how v celej Európe: PREFA – významná súčasť spoločnosti CAG Holding

Tradičná spoločnosť PREFA je súčasťou skupiny spoločností priemyselníka Dr. Corneliusa Gruppa, ktorá zamestnáva 8 000 zamestnancov a zamestnankýň v 40 výrobných prevádzkach na celkom svete.

Skupina spoločností CAG Holding GmbH, firemné logá Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten a PREFA, z odvetví obalový priemysel (hliník/sklo), stavebníctvo, automobilový priemysel, nápojové sklo a energetika

Naše kľúčové hodnoty: Dobré vzťahy sa zakladajú na dôvere.

CAG sa zaväzuje pristupovať k zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom, regionálnym orgánom a samosprávam, akcionárom a zamestnancom trvalo udržateľne, zodpovedne a eticky korektne a budovať dlhodobé vzťahy na dôvere a našich kľúčových hodnotách:

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Rešpekt

Rešpektujeme sa navzájom, životné prostredie a všetky platné zákony, predpisy a smernice.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Inovácie

Nepretržite pracujeme na inováciách a snažíme sa o neustále zlepšenie.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

Vášeň

Všetko čo robíme, robíme s vášňou, aby sme každý deň dosahovali naše ciele.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Rešpekt

Rešpektujeme sa navzájom, životné prostredie a všetky platné zákony, predpisy a smernice.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Inovácie

Nepretržite pracujeme na inováciách a snažíme sa o neustále zlepšenie.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

Vášeň

Všetko čo robíme, robíme s vášňou, aby sme každý deň dosahovali naše ciele.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Čestnosť a integrita

Máme nastavené vysoké štandardy a konzekventne ich aplikujeme v každodennej interakcii. Keď ide o pravdu, nepripúšťame nijaké kompromisy.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

Riadenie a zodpovednosť

Spolupracujeme na veľkých veciach, dosahujeme naše ciele a zabezpečujeme spokojnosť našich zákazníkov – spolu máme odvahu vytvoriť lepšiu budúcnosť.
Sme zodpovední za vlastné výsledky a za to, aby sme veci robili lepšie – preberáme zodpovednosť za naše konanie a konanie našich tímov.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Jasnosť a jednoduchosť

Veríme v jasnú komunikáciu a v jednoduché postupy, aby „sme veci urobili dobre na prvýkrát“.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Čestnosť a integrita

Máme nastavené vysoké štandardy a konzekventne ich aplikujeme v každodennej interakcii. Keď ide o pravdu, nepripúšťame nijaké kompromisy.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

Riadenie a zodpovednosť

Spolupracujeme na veľkých veciach, dosahujeme naše ciele a zabezpečujeme spokojnosť našich zákazníkov – spolu máme odvahu vytvoriť lepšiu budúcnosť.
Sme zodpovední za vlastné výsledky a za to, aby sme veci robili lepšie – preberáme zodpovednosť za naše konanie a konanie našich tímov.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

Jasnosť a jednoduchosť

Veríme v jasnú komunikáciu a v jednoduché postupy, aby „sme veci urobili dobre na prvýkrát“.

Obehové hospodárstvo z pohľadu CAG Holding: Vedomie zodpovednosti a prezieravosť

V CAG berieme našu zodpovednosť veľmi vážme – pre nás, naše podniky a regióny, v ktorých pracujeme.
Nesnažíme sa iba o neustále zlepšovanie našich firiem, ale aj o lepšie životné štandardy v regiónoch, kde pôsobíme. Ako súkromná spoločnosť vnímame trh a trhové segmenty, v ktorých by sme chceli pôsobiť, z dlhodobého hľadiska. K tomu patrí predovšetkým obehové hospodárstvo, v ktorom môžeme opätovne použiť a recyklovať naše suroviny. Prejavuje sa to okrem iného pri použití hliníka, skla a výrobe biopalív.

Graf pre obehové hospodárstvo CAG: suroviny, dizajn, výroba, opätovná úprava, obchod/predaj, použitie, opätovné použitie, oprava, likvidácia, recyklácia/zvyškový odpad

Vyhlásenia skupiny CAG: Environmentálna trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť zostáva základom nášho úspechu ako skupiny spoločností. Sústreďujeme sa na dosiahnutie najvyšších štandardov v oblasti environmentálneho manažmentu a kontroly a snažíme sa proaktívne pristupovať k výzvam, ktoré prináša klimatická zmena. Vytvorili sme komplexné programy, aby sme zlepšili energetickú efektívnosť, zvýšili použitie alternatívnych palív, znížili znečistenie ovzdušia, optimalizovali využitie vody, zredukovali tvorbu odpadu a zlepšili recykláciu.

Naše prihlásenie sa k environmentálnej trvalej udržateľnosti od nás vyžaduje:

DODRŽIAVANIE všetkých platných zákonov na ochranu životného prostredia a neustále zlepšovanie našej environmentálnej zodpovednosti s cieľom naplniť a prekonať systém best practice v odvetví.

ZABEZPEČENIE, aby naši zamestnanci a zmluvní partneri dbali na svoju environmentálnu zodpovednosť.

PODPOROVANIE ekologických výrobkov, inovačných postupov, ako aj nových obchodných príležitostí.

VENOVANIE POZORNOSTI výzvam a príležitostiam v súvislosti s klimatickou zmenou Optimalizovanie využívania energie a všetkých zdrojov

BUDOVANIE pozitívnych vzťahov a snaha o to, aby sme boli dobrými susedmi v každej obci, kde sme aktívni.

Ciele, ktoré si kladieme.: Globálne ciele na trvalo udržateľný rozvoj

Zdravie, inovácie a trvalá udržateľnosť

V rámci našej snahy o trvalú udržateľnosť si spoločnosť PREFA stanovila tri základné ciele, na ktorých chceme kontinuálne pracovať. Podľa nás môžeme významne prispieť k dosiahnutiu vybraných cieľov Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainable Development Goal Nr. 3: Zdravie a pohoda

Zdravie a pohoda

V spoločnosti PREFA stojí na prvom mieste blaho zamestnancov, zákazníkov, partnerov a všetkých skupín v dialógu.

Sustainable Development Goal Nr. 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Medzi základné ciele spoločnosti PREFA patrí podpora trvalo udržateľnej, vysokokvalitnej a spoľahlivej industrializácie a vybudovanie infraštruktúry.

Sustainable Development Goal Nr. 12: Zodpovedné vzorce konzumného správania a výroby

Zodpovedné vzorce konzumného správania a výroby

Vo výrobe, organizácii a chode spoločnosti sa PREFA snaží zaistiť trvalo udržateľnú a ekologickú realizáciu šetriacu zdroje.

Sustainable Development Goal Nr. 3: Zdravie a pohoda

Zdravie a pohoda

V spoločnosti PREFA stojí na prvom mieste blaho zamestnancov, zákazníkov, partnerov a všetkých skupín v dialógu.

Sustainable Development Goal Nr. 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Medzi základné ciele spoločnosti PREFA patrí podpora trvalo udržateľnej, vysokokvalitnej a spoľahlivej industrializácie a vybudovanie infraštruktúry.

Sustainable Development Goal Nr. 12: Zodpovedné vzorce konzumného správania a výroby

Zodpovedné vzorce konzumného správania a výroby

Vo výrobe, organizácii a chode spoločnosti sa PREFA snaží zaistiť trvalo udržateľnú a ekologickú realizáciu šetriacu zdroje.