Rekonštrukcia zastrešenia hotela tri studničky, demänovská dolina

Popis objektu

Hotel Tri Studničky je situovaný pri vstupe do obce Demänovská dolina, je akousi vstupnou bránou do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, Jasnej. Pre mnohých je okamžite rozpoznateľný vďaka charakteristickým strmým strešným vikierom a nádhernému nočnému osvetleniu hlavne v predvianočnom období. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, ktorý sa nachádza pozdĺž štátnej cesty č 584. Objekt hotela pozostáva z dvoch traktov: pozdĺžneho traku, ktorý je situovaný rovnobežne so spomínanou štátnou cestou a kolmého priečneho traktu smerujúceho k toku riečky Demänovka. Oba trakty majú členité sedlové strechy s rozmanitými sklonmi a veľkým počtom vikierov, trojuholníkového tvaru.

Investor:

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Projektant:

ING. PAVOL JURČO

Stavebný dozor:

ING. Mikuláš Briatka

Realizátor:

PLUTA-STRECHY, s.r.o.

Dodávateľ materiálov pre zastrešenie:

DEK STAVEBNINY, a.s.

Hotel Tri Studničky je situovaný pri vstupe do obce Demänovská dolina, je akousi vstupnou bránou do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, Jasnej. Pre mnohých je okamžite rozpoznateľný vďaka charakteristickým strmým strešným vikierom a nádhernému nočnému osvetleniu hlavne v predvianočnom období. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, ktorý sa nachádza pozdĺž štátnej cesty č 584. Objekt hotela pozostáva z dvoch traktov: pozdĺžneho traku, ktorý je situovaný rovnobežne so spomínanou štátnou cestou a kolmého priečneho traktu smerujúceho k toku riečky Demänovka. Oba trakty majú členité sedlové strechy s rozmanitými sklonmi a veľkým počtom vikierov, trojuholníkového tvaru.

Popis zastrešenia

Hotel prešiel zásadnou prestavbou v roku 2002, súčasťou predmetných zmien bola aj výmena strešnej krytiny. Zastrešenie objektu bolo realizované skladanou strešnou krytinou na východnej strane a strešnou krytinou na dvojitú stojatú drážku z medeného plechu na časti západnej. Pôvodná skladaná strešná krytina a strešný plášť v danej časti z roku 2002 vykazovali výraznú poruchovosť a bolo nutné pristúpiť k opätovnej príprave rekonštrukcii zastrešenia. Aplikovaný systém vlákno-cementovej krytiny bol takmer v celej ploche mechanicky poškodený hlavne z dôvodu nespočetného množstva zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov počas zimného obdobia. Dané problémy pôvodného zastrešenia vo východnej časti objektu spolu s výraznými nedostatkami v zabezpečení prevetrávania strešného plášťa docielili zatekanie do strešného plášťa. Na základe menovaných dôvodov pristúpil investor stavby koncom roka 2016 k projekčnej príprave rekonštrukcie zastrešenia.

Projekčná príprava rekonštrukcie

Projekčná príprava výmeny strešnej krytiny bola zverená do rúk skúsenej projekčnej kancelárie Ing. Pavol Jurčo z Popradu. V rámci projekčnej prípravy boli sumarizované všetky poruchy a defekty pôvodnej strešnej krytiny. Zároveň boli vykonané početné sondy do strešného plášťa v záujme zistenia skutkového stavu jednotlivých vrstiev a ich materiálového zloženia. Svetlím bodom predmetnej prípravy bola objednávka zo strany investora na realizačný projekt (RP). Pri spracovaní projektu boli zohľadnené tiež závery posudku spracované ateliérom DEK z roku 2007. V tomto štádiu projekčnej prípravy boli tiež oslovení vybratí dodávatelia fóliových systémov pre strešný plášť a strešnú krytinu. V rámci rekonštrukcie strešnej krytiny padlo rozhodnutie pre systém PREFA ALUMINIUMPRODUKTE. Na strešných rovinách so sklonom 29°; 33°;47° a 53,5° bola zvolená maloformátová krytina PREFA strešný šindeľ 420 x240 mm pre strechu so sklonom 15° bola zvolená krytina PREFALZ na dvojitú stojatú drážku. Počas projekčnej prípravy bola venovaná zvýšená pozornosť návrhu strešnej skladby. Pri návrhu bolo nutné zohľadniť viaceré skutočnosti, napr. zásadne zlepšiť systém prevetrávania strešného plášťa, zvýšiť tesnosť strešnej skladby na tr. tesnosti 2, docieliť vysoký stupeň funkčnej bezpečnosti už počas realizácie jednotlivých vrstiev strešného plášťa, realizovať obnovu zastrešenia bez možného zásahu z interiéru objektu, výmena krytiny musela prebiehať za prevádzky hotela ...

Výsledkom predmetnej prípravy bola nasledovná strešná skladba:

 • strešný šindeľ PREFA 0,7x420x420 mm, farba P.10 orieškovo hnedá /povrchová úprava stucco/
 • deliaca vrstva BAUDER TOP UDS 1.5 /sklon >25°/, BAUDER TOP UDS 3 /sklon 5-25 °/
 • plné debnenie, smrekové dosky hr.25 mm, šírka dosiek 80-160 mm
 • vzduchová medzera hr.60 mm, odvetraná
 • kontralata 60/60 mm s tesnením, jednostranne lepiaca páska DELTA-SCHAUM-BAND SB60
 • difúzna podstrešná fólia DELTA-VENT S PLUS, s integrovanými samolepiacimi páskami, tesniaci program – lepiaca páska fólie DELTA-MULTI-BAND, lepidlo DELTA-THAN, lepiaca páska pre detaily DELTA-FLEXX-BAND
 • plné debnenie, smrekové dosky hr.25 mm
 • pôvodná tepelná izolácia – minerálna vlna hr.180 mm /demontáž – spätná montáž/, prípadne doplnenie tepelnej izolácie na celú hrúbku krokvy
 • dodatočne realizovaná parozábrana s premenlivou hodnotou Sd DELTA-NOVAFLEXX, tesniaci program – lepiaca páska fólie DELTA-MULTI-BAND, lepidlo pre napojenie na murivo DELTA-TIXX, riešenie napojenie detailov DELTA-LIQUIXX, lepidlo DELTA GT 15
 • pôvodná tepelná izolácia – minerálna vlna hr.100 mm
 • pôvodná interiérová sadrokartónová doska

Prefa objektové poradenstvo

Ako už bolo v úvode uvedené, západná časť objektu je zastrešená drážkovanou krytinou z medeného plechu, táto časť bola na základe požiadavky objednávateľa ponechaná bez zmien v pôvodnom prevedení. Predmetná skutočnosť bola rozhodujúca pre spracovanie technických riešení pre klampiarske práce. Súčasťou systému PREFA ALUMINIUMPRODUKTE je popri širokej produktovej palete, jedinečne ucelenom sortimente doplnkov a rozsiahlej ponuke štandardných detailov klampiarskych a súvisiacich tesárskych konštrukcií aj individuálne objektové poradenstvo. V úzkej spolupráci so spracovateľom RP boli vytypované rozhodujúce detaily strešnej krytiny ako pre maloformátovú taktiež aj pre drážkovanú krytinu PREFALZ. Pre klampiarske konštrukcie ako sú odkvap, záveterná lišta, bočné napojenie krytiny na zvislú stenu, odvetranie pultovej strechy pri stene, či napojenie na drevený prevetrávaný obklad bolo možné aplikovať PREFA štandardné detaily. Viac pozornosti bolo potrebné venovať napojeniu novej strešnej krytiny na pôvodnú krytinu z medeného plechu. K takémuto kontaktu dochádza v mieste úžľabia a hrebeňa sedlovej strechy. Náročnosť návrhu predmetných detailov podčiarkuje hlavne skutočnosť, že medzi kovmi meď a hliník za predpokladu ich prepojenia a za spoluúčasti vlhkosti dochádza ku galvanickej korózii. V danom prípade bola situácia priaznivá z toho dôvodu, že sklonové pomery zastrešenia vedú zrážkovú vlhkosť z hliníkovej krytiny PREFA na krytinu z medeného plechu. Pokiaľ by tento predpoklad nebol splnený bola by predmetná úloha podstatne náročnejšia. Najkomplikovanejším detailom celej strechy hotela je opakujúci sa detail úžľabia medzi jednotlivými strmými vikiermi. Náročnosť detailu spočíva v extrémne malých horizontálnych a tiež vertikálnych rozostupoch medzi vikiermi. Na severnom krídle pozdĺžneho traktu sa nachádza 5 vikierov vedľa seba a v 2 radách nad sebou ... Pri návrhu bolo nutné myslieť aj na fakt, že tieto úžľabia sú nie len miestom pre odvodnenie plôch ležiacich nad nimi ale zároveň miestom pre prívod vzduchu do strešného plášťa, ktorý sa nachádza nad predmetnými úžľabiami. Pokiaľ by sa v príprave a realizácii tesárskych konštrukcií podcenila táto skutočnosť malo by to pre strešný plášť fatálne dôsledky. Na odvetranie striech všetkých vikierov sa použil systémový detail s uplatnením patentovaného hrebeňového vetráku pod názov PREFA - JET LÜFTER. Toto riešenie nebolo možné aplikovať v mieste hlavného hrebeňa pozdĺžneho traktu, z toho dôvodu, že v tomto mieste dochádza k napojeniu hliníkovej krytiny na medenú krytinu. Aj detail odvetrania hlavného hrebeňa a tiež atypický detail úžľabia, ktoré spája strešnú krytinu z PREFA strešných šindľov s medenou drážkovanou krytinou bol navrhnutý aj s ohľadom na fakt, aby sa v budúcnosti mohlo pristúpiť k výmene medenej krytiny.

Realizácia

Investor objektu zveril realizáciu výmenu strešnej krytiny firme PLUTA-STRECHY s.r.o. z Kežmarku. Realizácii predchádzal veľmi dôsledný tender na výber dodávateľa rekonštrukcie. Firma PLUTA-STRECHY s.r.o., ktorá má v realizácii náročných historických, pamiatkovo chránených objektov, ale tiež objektov v náročných klimatických podmienkach bohaté skúsenosti sa realizácie ujala zodpovedne a dôsledne. Všetky navrhnuté technické riešenia boli pred realizáciou odkonzultované. V sídle firmy v Kežmarku prebehlo pre všetkých pracovníkov, klampiarov a tiež tesárov, cielené školenie pre systém PREFA ALUMINIUMPRODUKTE so zvláštnym zreteľom na realizáciu. Pozornosť bola venovaná aplikácii systémov komponentov ako osadenie štartovacích profilov pri odkvape, správnej príprave a montáži krytiny, rozmiesteniu snehových zachytávačov, riešeniu uchytenia bleskozvodov do maloformátovej krytiny. Počas školenia bola venovaná pozornosť aj vyhotoveniu tesárskych konštrukcií hlavne s ohľadom na zabezpečenie fungujúceho prevetrávania strešného plášťa.

Na tomto mieste by som si dovolil upriamiť pozornosť na prezieravosť projektanta danej rekonštrukcie, že do strešnej skladby integroval pod poistnú hydroizolačnú úroveň druhú vrstvu dreveného záklopu. Zrejme si vieme predstaviť, že investor nebol vyššou finančnou náročnosťou uvedeného kroku nadšený ale pri realizácii bolo uvedené rozhodnutie veľkou oporou. Počas realizácie strešnej krytiny PREFA používala firma PLUTA, najmodernejšie klampiarske náradie a taktiež strojné vybavenie. V priebehu realizácie bolo vykonaných niekoľko koordinačných porád za účasti technikov firmy PREFA, stavebného dozora a štatutára dodávateľa prác. Koordináciu prác počas celej rekonštrukcie a permanentnú komunikáciu s prevádzkou hotela vykonával, poverený riadiaci pracovník firmy PLUTA, ktorý bol neustále prítomný na stavenisku.

Pohľad na hotovú strešnú krytinu PREFA strešný šindeľ, farba P.10 orieškovohnedá

Záver

Realizácie objektov nachádzajúce sa v horskom prostredí so špecifikami kontinentálnej klímy, si vyžadujú zvláštnu pozornosť. Rozhodujúcim článkom pre dosiahnutie fungujúceho výsledku je zodpovedná a dôsledná projekčná príprava realizácie. Firma PREFA ALUMINIUMPRODUKTE, ktorá pochádza z alpského prostredia má za sebou 70 rokov skúseností a má vo svojom portfóliu osvedčené systémové riešenia, je tým ďalším rozhodujúcim partnerom pre spoľahlivú prípravu a tiež realizáciu objektov v náročnom klimatickom prostredí. Investor stavby, ktorý spravuje množstvo horských stavieb si predmetnú skutočnosť plne uvedomuje, preto výberu spoľahlivých partnerov pre prípravu a realizáciu výmeny strešnej krytiny na Hoteli Tri studničky venoval dostatočnú pozornosť. Verím, že desiatky rokov bezúdržbového a spoľahlivého fungovania strechy potvrdia správnosť vykonaného rozhodnutia. Touto cestou sa chcem osobne poďakovať všetkým zúčastneným stranám za prejavenú dôveru, konštruktívny prístup a možnosť nechať rukopis PREFA na tejto výnimočnej stavbe. 

Ing. Gabriel Boros / PREFA SK

Celkový pohľad na hotovú strešnú krytinu PREFA strešný šindeľ na Hoteli Tri Studničky v Demänovskej doline

Zdroje: RP - TECHNICKÁ SPRÁVA, Ing. Pavol Jurčo

https://www.tmrhotels.com/hotel-tri-studnicky/sk