Spilka offices – rekonštrukcia strešnej krytiny

Úvod

Cieľom článku je zdokumentovať a priblížiť odbornej i laickej verejnosti systémovú prípravu a priebeh realizácie výmeny kovovej strešnej krytiny na kupole objektu Kvasiarne v areáli bývalého pivovaru STEIN v Bratislave. Tvarová rozmanitosť, rozmery a výška, v ktorej je kupola situovaná predznamenávajú náročnosť a výnimočnosť predmetnej konverzie národnej kultúrnej pamiatky. Korektná a kompetentná tímová spolupráca developera projektu, architektov, dodávateľa strešného plášťa, realizátora klampiarskych prác a technického zástupcu výrobcu strešnej krytiny prinášajú pozitívne výsledky.

Krátka história pivovaru

Stein bol najväčším bratislavským pivovarom. Prvý zlatistý mok uzrel svetlo sveta na Vianoce v roku 1872. Neprešlo veľa času a pivovar sa zaradil medzi najdôležitejšie a najmodernejšie na území Slovenska. Mohol smelo konkurovať aj obdobným podnikom v Budapešti či Viedni. Pivo chutilo aj zákazníkom vo svete. Vyvážali ho do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska aj Maďarska. Sladovňa vyprodukovala až 100 vagónov sladu ročne. Posledný mok sa v Stein-e uvaril v roku 2007.

Spilka – kvasiareň, postavená v roku 1944 – je jediným zachovaným objektom z pôvodného bratislavského pivovaru Stein. Strecha nad spilkami (priestormi na kvasenie piva), hmotou aj výškou prekročila pôvodne povolenú výšku a stala sa dominantou mestskej časti.  Tak to konštatuje zápisnica z roku 1950. Projektanti vysvetľovali zmenu ekonomickými  a prevádzkovými dôvodmi. Tými mali byť pary, ktoré sa zdržiavali v kupole Spilky počas kvasenia piva. Nevyhnutnosťou bolo tento priestor dokonale odvetrať vrchnou časťou kupoly. Rozhodnutie mala v rukách komisionálna ohliadka za prítomnosti zástupcov Ministerstva národnej obrany, ktorý udelili súhlas bez námietok k realizácii dnes, tak obdivovanej a charakteristickej kopuly objektu Kvasiarne. 

Budova Kvasiarne - bývalý pivovar STEIN v Bratislave

Budova Kvasiarne - bývalý pivovar STEIN v Bratislave

Príprava rekonštrukcie

Pôvodné zastrešenie kupoly, jej vrchného svetlíka a priľahlých striech je dôsledne zdokumentované. Existuje dostatok fotografií a písomných podkladov, o ktoré sa autori rekonštrukcie v priebehu prípravy projektovej dokumentácie (ďalej len PD) mohli oprieť. Pre väčšinu Bratislavčanov, malých i veľkých, ale najmä nás stavbárov, ktorí sme študovali na Stavebnej fakulte a bývali na ŠD J. Hronca na susednej Bernolákovej ulici bola táto strecha spolu so strechou na Evanjelickom kostole medená, krásnej zelenej farby. Popri kvalitnom materiáli bola použitá spoľahlivá tradičná klampiarska technika na stojatú drážku. Na základe principiálnej snahy riešiteľa projektu mali na výber klampiarskych detailov obnovy zastrešenia pôvodne použité klampiarske techniky zásadný vplyv. Až na niektoré systémové výnimky a vynútené zmeny z dôvodu nového účelu použitia vznikla takmer 100% replika pôvodného zastrešenia.

Developer

MiddleCap Real Estate, Bratislava 

Architekt

BOUDA MASÁR architekti, Bratislava

Dodávateľ strešného plášťa a zastrešenia:

GLOBAL SYSTEM, Bratislava

Dodávateľ klampiasrkych prác:

MAJA KLAMPIARSTVO, Nové zámky

Pôvodné zastrešenie kupoly, jej vrchného svetlíka a priľahlých striech je dôsledne zdokumentované. Existuje dostatok fotografií a písomných podkladov, o ktoré sa autori rekonštrukcie v priebehu prípravy projektovej dokumentácie (ďalej len PD) mohli oprieť. Pre väčšinu Bratislavčanov, malých i veľkých ale najmä nás stavbárov, ktorí sme študovali na Stavebnej fakulte a bývali na ŠD J. Hronca na susednej Bernolákovej ulici bola táto strecha spolu so strechou na Evanjelickom kostole medená, krásnej zelenej farby. Popri kvalitnom materiály bola použitá spoľahlivá tradičná klampiarska technika na stojatú drážku. Na základe principiálnej snahy riešiteľa projektu mali na výber klampiarskych detailov obnovy zastrešenia pôvodne použité klampiarske techniky zásadný vplyv. Až na niektoré systémové výnimky a vynútené zmeny z dôvodu nového účelu použitia vznikla takmer 100% replika pôvodného zastrešenia.

Popis objektu

Pôdorys kupoly tvorí štvorec o rozmeroch 20,7 x 20,7 m. Kupolu delia nárožia na štyri rozmerovo a tvarovo zhodné časti. Nárožie tvorí masívne vystupujúce rebro o rozmeroch cca 1,3 x 0,6 m. Výšková kóta v mieste úpätia kupoly je +27,050 m. Vrchol kupoly je na kóte + 36,430 m. Dĺžka jednotlivých krytinových pásov sa mení od 11,5 m do dĺžky menej ako 1 m. Strešný sklon je premenlivý od 19,5° - 80°. Vrchol kupoly tvorí svetlík v tvare stanovej strechy, so sklonom 7° a pôdorysných rozmerov 6,5 x 6,5 m. Ukončenie strešnej krytiny svetlíka je na výškovej kóte + 38,5 m. Na objekt kupoly sa napája zo strany Legionárskej ulice menšia sedlová strecha. Predmetná strecha ma rozdielne dĺžky a aj sklony strešných rovín (16° a 40°). Odvodnenie kupoly a kratšej strany sedlovej strechy je riešené zaatikovým žľabom. Dlhšia strana sedlovej strechy je zaústená cestou priebežnej rímsy do štvorhranného pododkvapového žľabu, ktorý zároveň odvodňuje aj úžitkovú terasu na výškovej kóte +22,350.

Klampiarske konštrukcie

Výber vhodného materiálu pre strešnú krytinu sprevádzal relatívne dlhý rozhodovací proces. Ten nakoniec vyústil do vyhotovenia vzoriek o rozmeroch 2x2 m, ktoré boli inštalované priamo na nosnej konštrukcii kupoly. Výsledkom bolo rozhodnutie pre hliníkovú zliatinu, systém PREFALZ P.10 patina zelená. Predmetný materiál bol farebným odtieňom najbližšie k pôvodnej farebnosti strešnej krytiny. Zároveň rozhodla spoľahlivosť a dôveryhodnosť značky PREFA ALUMINIUMPRODUKTE, ktorá je garantovaná 70 ročnými skúsenosťami v klimaticky náročnom alpskom prostredí. Komplexnosť a flexibilita systému, poradenstvo a v nie poslednom rade aj prijateľná cena.

Pohľad na inštalované vzorky materiálových riešení: TiZn a PREFALZ patina zelená.

Pohľad na inštalované vzorky materiálových riešení: TiZn a PREFALZ patina zelená.

Na pripravenú odvetranú strešnú skladbu a celoplošný podklad s dreveného záklopu hr.24 mm a podkladovú vrstvu v podobe bitúmenového pásu BAUDER TOP UDS hr. 1,5 mm bola aplikovaná strešná krytina na dvojitú stojatú drážku. Šírka krytinových pásov bola vzhľadom na situovanie a parametre stavby stanovená na 500 mm pri hrúbke plechu 0,7 mm. Tento parameter bol rozhodujúcim pre stanovenie množstva pevných a posuvných príponiek a tiež rozmiestnenia a množstva snehových zábran.

V snahe čo najviac sa priblížiť pôvodnému tvarosloviu strešnej krytiny zvolil riešiteľ projektu systém zrkadlového krytia. Zrkadlové krytie charakterizuje aplikácia priečnych spojov v jednotlivých vedľa seba ležiacich krytinových pásoch s pevne stanoveným posunom predmetného spoja. Konkrétne bol zvolený posun o polovicu poľa. V danej súvislosti bolo potrebné technicky zosúladiť a optimalizovať kladenie krytinových pásov vzhľadom na lokalizáciu pevných prestupových prvkov cez strešný plášť a rozmiestnenie pevných a posuvných príponiek. Rozhodovanie nebolo vôbec jednoduché pretože projektant umiestnil nad odkvapovú hranu pevne zabudované líniové konštrukcie pre bezpečné uchytenie pracovníkov údržby objektu. Zároveň sme nemohli pustiť so zreteľa premenlivý sklon kupoly. 

Ukážka farebnosti pôvodného zastrešenia kupoly.

Ukážka farebnosti pôvodného zastrešenia kupoly.

Schematické znázornenie systému zrkadlového krytia

Výsledkom predmetného snaženia bola pôdorysná schéma rozmiestnenia pevných a posuvných príponiek so zakreslením umiestnenia priečnych dilatačných spojov. Súčasťou daného výkresu bolo na základe požiadavky technického dozoru investora aj stanovenie osovej vzdialenosti príponiek pre okrajovú a normálnu, medziľahlú oblasť strechy.

Výpočet pre stanovenie osovej vzdialenosti príponiek podľa sa vykonal podľa príslušných ustanovení STN EN 1991-1-4 a technologického predpisu PREFA ALUMINIUMPRODUKTE. 

Schematické znázornenie systému zrkadlového krytia

Schematické znázornenie systému zrkadlového krytia

Výsledkom predmetného snaženia bola pôdorysná schéma rozmiestnenia pevných a posuvných príponiek so zakreslením umiestnenia priečnych dilatačných spojov. Súčasťou daného výkresu bolo na základe požiadavky technického dozoru investora aj stanovenie osovej vzdialenosti príponiek pre okrajovú a normálnu, medziľahlú oblasť strechy.  

Výpočet pre stanovenie osovej vzdialenosti príponiek podľa sa vykonal podľa príslušných ustanovení STN EN 1991-1-4 a technologického predpisu PREFA ALUMINIUMPRODUKTE.

Umiestnenie stavby: Bratislava

Budova v kategórii územia: IV /oblasti kde je viac ako 15% plochy zastavanej budovami, ktorých priemerná výška > 15 m.

Základná rýchlosť vetra: II - charakterizovaná rýchlosťou 26 m/s.

Výška budovy: 38,5 m

Max. šírka krytinového pásu: 430 mm  

 

 

Osová vzdialenosť príponiek pre R okrajovú oblasť:

  • pevné príponky: 16,6 cm
  • posuvné príponky: 16,6 cm  

Osová vzdialenosť príponiek pre N normálnu oblasť:

  • pevné príponky: 33,0 cm
  • posuvné príponky: 33,0 cm
Pôdorysná schéma rozmiestnenia pevných a posuvných príponiek

Pôdorysná schéma rozmiestnenia pevných a posuvných príponiek, s umiestnením priečnych dilatačných spojov a vyznačením R okrajových zón strechy.

Klampiarske detaily a napojenia

Výber klampiarskych detailov ovplyvňovalo niekoľko zásadných faktorov. Zo strany technického poradcu dodávateľa systému PREFALZ boli pre jednotlivé koordinačné porady spracované variantné návrhy riešení detailov. Predmetné návrhy boli v rámci osobných stretnutí a tiež mailovej komunikácie pripomienkované a finalizované. Každý navrhnutý detail bol zo strany riešiteľa projektu konfrontovaný s normatívnymi predpismi a tiež s pôvodne použitým riešením. Veľmi pozitívnu úlohu zohrala vysoká odbornosť a spoločenská kultivovanosť zúčastnených strán. Touto cestou sa podarilo vyriešiť niekoľko vážnych zlomových detailov, ktoré mohli byť do budúcnosti kameňom úrazu.

Ako príklad uvediem zmenu aplikácie pôvodných lopatkových bodových snehových zábran. Ich kotvenie vyžadovalo vytvoriť prieraz cez hotovú krytinu, čomu sa podarilo úspešne zabrániť aplikáciou systémových líniových zachytávačov, kotvených do stojatých drážok. Podarilo sa nám spoločne úspešne optimalizovať systém odvetrania kupoly, dosiahnuť funkčný kompromis pre riešenie zaatikového žľabu z povlakovej krytiny POCB hr. 3,2 mm.

Miesto jednoplášťovej strechy na svetlíku kupoly sa použila odvetraná strešná skladba. V danej súvislosti bolo nutné vyriešiť odvetranie stanovej strechy. Dimenzovaním výšky vzduchovej škáry sme dospeli k pôdorysnému rozmeru zvrchlíka určeného pre odvetranie.

Vrásky na čele spôsobovalo tiež riešenie prestupov pre nerezové líniové konštrukcie umiestnené nad odkvapovou hranou pre bezpečné uchytenie pracovníkov údržby. Vďaka systémovým riešeniam výrobcu a extrémnej zručnosti realizátora klampiarskych prác sa podarilo aj predmetnú prekážku zdolať a vyhotoviť funkčné a spoľahlivé lemovania predmetných prestupov.

Zlatým klincom nášho spoločného technického snaženia bolo riešenie opláštenia masívneho nárožného rebra kupoly. V danej súvislosti bolo nutné navrhnúť klampiarsky realizovateľný prechod medzi strešnou krytinou a opláštením. Ako je vidieť aj z postupnosti jednotlivých technických návrhov, názory na predmetnú klampiarsku konštrukciu sa rôznili. Výsledkom je riešenie technicky korektné a zároveň identické s pôvodným riešením. V danej súvislosti si dovolím podotknúť, že na rebrách je zabudovaných viac ako 320 kusov rozmerovo originálnych šablón opláštenia. Tento neprehliadnuteľný konštrukčný prvok sa po mnohých konštruktívnych diskusiách za účasti aj samotného klampiarskeho majstra podarilo navrhnúť a musím zdôrazniť aj zrealizovať spoľahlivé a zároveň oku lahodiace vyhotovenie.  

Ukážky postupnosti a optimalizácie prvotných návrhov klampiarskych detailov ...

Záver

Na príprave a realizácii obnovy strešného plášťa a strešnej krytiny na objekte – SPILKA OFFICES, ktorá je súčasťou bývalého pivovaru Stein sa stretli účastníci procesu výstavby, ktorí si všetci zodpovedne a dôsledne plnili svoje povinnosti, počnúc developerom až po realizátora klampiarskych prác. Výsledkom je realizácia konverzie národnej kultúrnej pamiatky na hranici dokonalosti. Dodávateľ strešného plášťa a zastrešenia firma GLOBAL SYSTEM spol. s .r.o. a realizátor klampiarskych prác KLAMPIARSTVO MAJA odviedIi na danom objekte kvalifikovanú prácu v súlade s projektovou dokumentáciou, technologickým predpisom a realizačnými detailmi firmy PREFA ALUMINIUMPRODUKTE. Touto cestou sa chcem osobne poďakovať všetkým zúčastneným stranám za prejavenú dôveru a možnosť nechať svoj rukopis na tomto výnimočnom objekte s tak špecifickým zastrešením. 

Ing. Gabriel Boros / PREFA SK