PREFA – Klampiarske Fórum

História klampiarskeho remesla v Karpatskej kotline siaha až do stredoveku. Klampiari sa na našom území vyskytovali od 15 storočia. Predmetné remeslo zažíva obrovský rozmach do konca 19 storočia. Pred príchodom 2. svetovej vojny pracuje na území súčasného Slovenska zhruba 460 klampiarskych dielní, v ktorých pracovalo takmer 900 osôb, majstrov, učňov a pomocníkov.

V súčasnosti sa klampiarske remeslo nachádza na určitom rázcestí. Nedostatok kvalifikovaného personálu, nedostatok odborného dorastu a nedostatok patričného uznania pre tých ktorí vlastnoručne vytvárajú hodnoty z plechu. Zároveň sa v súčasnosti infiltrujú do tradičného remesla moderné, industriálne ale hlavne lacné strešné systémy, ktoré devastujú svojimi metódami pokládky existujúcu stavovskú česť a odbornosť remeselníkov.

Jednou zo základných priorít pôsobenia firmy PREFA Aluminiumprodukte GmbH na každom európskom trhu je podpora tradičného stavebného klampiarstva. V rámci aktivít smerujúcich ku vzdelávaniu odbornej verejnosti každoročne organizujeme praktické školenia pre klampiarov, aktívne sa zúčastňujeme odborných podujatí ako sú SYMPÓZIUM STRECHY, Cechové dni a ďalšie odborné firemné prezentácie určené architektom, projektantom a stavebným dozorom. Nad rámec uvedených „štandardných“ aktivít podporujeme tiež prípravu a realizáciu projektov objektovým poradenstvom, vyhotovujeme v prípade potreby vzorové modely v mierke 1:1 kľúčových klampiarskych detailov striech či fasád.

Bez ohľadu na množstvo uvedených aktivít bola citeľná potreba na trhu vytvoriť priestor pre komunikáciu medzi výrobcom, projektantom a realizátorom. Priestor pre odovzdávanie a výmenu odborných informácií, slušný a poctivý dialóg smerujúci k podpore tak výnimočného remesla ako je stavebné klampiarstvo. Tak vznikla myšlienka na zorganizovanie 1. ročníka PREFA – KLAMPIARSKE FÓRUM. 

Diskusia a výmena skúseností, výrobca vs. remeslo.

Firma PREFA Aluminiumprodukte realizovala začiatkom mesiaca apríl prvé klampiarske fórum na Slovensku. Miesta konania podujatia boli:

2. apríla 2019 / utorok Prešov, Hotel Dukla

3. apríla 2019 / streda Žilina, Nová synagóga

4. apríla 2019 / štvrtok Oponice, Chateau Appony

Snaha bola prísť aj do regiónov, aby mohli mať účastníci informácie na dosah ruky. Pre tých, ktorí si našli čas a dokázali sa odtrhnúť od svojich pracovných a tiež súkromných povinností pripravila firma PREFA odborný program. Výber jednotlivých okruhov prednášok a obsiahnuté poznatky boli zostavené tým spôsobom aby slúžili spoľahlivej príprave a bezproblémovej realizácii plechových striech a fasád.

Šperkom podujatia bolo vystúpenie Ing. Eduarda Jamricha/Predseda Cechu strechárov Slovenska/ na tému zodpovednosti za vykonané práce na strešnom plášti a strešnej krytine. Prednáška priniesla detailnú analýzu súčasného nelichotivého stavu projektovej prípravy a realizácie na konkrétnej streche bytového domu na Záhorí. Problematika je výsostne aktuálna z dôvodu častých poškodení strešných plášťov extrémnymi výkyvmi počasia.

Špeciálne pre predmetné podujatie boli dopravené strešné a fasádne klampiarske modely v mierke 1:1. Pri predmetných modeloch prebehla po oficiálnej časti odborná diskusia a výmena informácií medzi účastníkmi. Do diskusie sa nám podarilo zapojiť početnú skupinu klampiarov, architektov, stavebných inžinierov a tiež stavebný dozor. Frekventovanými témami boli riešenie prestupov cez strešný plášť, riešenie snehových zachytávačov, zabudovanie poistných, bezpečnostných prvkov do striech ako aj problematika tepelnej rozťažnosti plechových striech.

Pri príležitosti konania PREFA – KLAMPIARSKE FÓRUM boli tiež odovzdané ďakovné ocenenia partnerským firmám za dlhoročnú spoluprácu a podporu značky na Slovenskom trhu.

V roku 1946 sa píšu prvé riadky histórie firmy tak sa v roku 2019 píšu prvé riadky histórie PREFA - KLAMPIARSKÉ FÓRUM na Slovensku. Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a záujem o predmetné podujatie. Zároveň úprimne ďakujeme za spoluprácu počas prípravy sekretariátu Cechu strechárov Slovenska a Ing. Eduardovi Jamrichovi za jeho odborné vystúpenie na podujatí. Poďakovanie patrí tiež materskej firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH za podporu počas prípravy a realizácie fóra.